Elisabeth Edith
Buikdans & Gezond bewegen Barneveld | Ede

Algemene voorwaarden optredens

De “algemene voorwaarden dansoptredens” zijn van toepassing op dansoptredens welke aangevraagd zijn door aanvrager van het optreden (hierna te noemen “opdrachtgever”) van Elisabeth Edith (hierna te noemen “artiest”) of georganiseerd door de “artiest”. De voorwaarden beschrijven de algemene rechten en plichten van de artiest en opdrachtgever. Opdracht specifieke en locatie gebonden afspraken zijn opgenomen in de optreedovereenkomst.

Artikel 1. Algemeen
1. De opgestelde algemene voorwaarden van Elisabeth Edith zijn van kracht op moment dat opdrachtgever akkoord gaat met de afgesproken overeenkomst, tot einde overeenkomst.
2. Elisabeth Edith behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.
3. Het wijzigen van de algemene voorwaarden gedurende de overeenkomstperiode (het moment van akkoord tot afgesproken einddatum) is alleen mogelijk in overleg tussen Elisabeth Edith en de opdrachtgever.
4. Elisabeth Edith is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van typefouten op de website, flyers en folders.

5. De overeenkomst dient schriftelijk bevestigd te worden in een opdrachtovereenkomst.

Artikel 2. Betaling
1. opdrachtgever dient verschuldigd bedrag binnen facturatie datum te voldoen aan de artiest.
2. Het verschuldigd bedrag dient uiterst vijf (5) dagen voor dag van uitvoering voldaan te zijn. Betaling op dag van uitvoering en/of achteraf betaling is uitgesloten van de
overeenkomst.
3. Fooi welke de artiest ontvangt kan niet worden verrekend met het verschuldigd bedrag.
4. Wanneer opdrachtgever na vijf (5) dagen voor dag van uitvoering het verschuldigd bedrag nog niet heeft voldaan aan de artiest, heeft de artiest het recht zonder aanspraak op (schade-)vergoeding de opdracht niet uit te voeren.

Artikel 3. Bijzondere rechten en plichten van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever zal in verband met het optreden zorg dragen voor de afdracht van verschuldigde muziekauteursrechten.
2. De opdrachtgever heeft het recht om naam, logo, afbeeldingen en biografische gegevens van de artiest in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst te gebruiken voor de promotie van het optreden.
3. De opdrachtgever is tegenover de artiest verplicht om in verband met het optreden en al hetgeen daarmee samenhangt, alle regelgeving op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden in acht te nemen.
4. Het is verboden om van het optreden geluids- en/of audiovisuele opnamen te (doen) vervaardigen, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van de artiest. De opdrachtgever zal alle noodzakelijke maatregelen treffen om te voorkomen, dat van het optreden van de artiest geluids- en/of audiovisuele opnamen worden vervaardigd.
5. De opdrachtgever dient gegevens over de locatie, doel van het evenement en wijze van uitvoering optreden naar waarheid in te vullen in de optreedovereenkomst. Wanneer de artiest bij aankomst op locatie onjuistheden aantreft, behoudt de artiest het recht de opdracht niet uit te voeren, zonder restitutie.
6. De opdrachtgever is medeverantwoordelijk voor de veiligheid van de artiest en haar persoonlijke eigendommen. Schade aan persoonlijke eigendommen van de artiest door derden op locatie worden verhaald op de opdrachtgever.

Artikel 4. Bijzondere rechten en plichten van de artiest
1. In verband met het optreden is de artiest verantwoordelijk voor;
- het vervoer van de artiest,
- het aanleveren van audiobestanden (muziek),
- het materiaal van de artiest,
Mits anders afgesproken in de opdrachtovereenkomst.
2. De artiest heeft het recht om in/op de zaal/het terrein van de locatie promotie materiaal beschikbaar te stellen.
3. De artiest heeft het recht om de overeenkomst zonder tot (schade-)vergoeding gehouden te zijn aan de opdrachtgever op te zeggen indien op de dag van het optreden blijkt dat de veiligheid van de artiest (lid 3.3 en 3.6) bij het optreden niet is gewaarborgd.
4. De artiest heeft het recht om de overeenkomst zonder enige (schade-)vergoeding gehouden te zijn tot uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van het optreden en een aan de opdrachtgever op te zeggen.

Artikel 5. Annuleren/Overmacht
1. De opdrachtgever heer het recht om de overeenkomst tot uiterlijk zeven (7) dagen voor de datum van het optreden kosteloos te annuleren.
2. Indien de opdrachtgever, met aantoonbare reden, genoodzaakt is om het evenement/de bijeenkomst op de dag van het optreden te verzetten, dan kan in overleg met de artiest binnen zes (6) maanden na oorspronkelijke datum het optreden worden verzet. Restitutie is niet mogelijk.
3. Indien de artiest door overmacht, zoals in geval van ziekte, ongeval, overheidsmaatregelen e.d., verhinderd is om haar verplichtingen na te komen, is de volgende regeling van kracht;
- na vijf (5) dagen voor datum van uitvoering kan in overleg met de opdrachtgever het optreden worden verzet naar een andere datum of de artiest zorgt voor een vervangend vergelijkbare artiest voor de opdrachtgever.
- na drie (3) dagen voor datum van uitvoering heeft de artiest recht om voor de opdrachtgever een vergelijkbare artiest te verzorgen. Er vindt geen restitutie plaats.
- Op dag van uitvoering heeft de artiest recht om voor de opdrachtgever een vergelijkbare artiest te verzorgen. Wanneer artiest geen vervangende artiest kan aanleveren, ontvangt de opdrachtgever restitutie. De opdrachtgever kan geen schadevergoeding op de artiest verhalen.             

De algemene voorwaarden dansoptredens zijn voor het laatst gewijzigd op: 26-aug-2019 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram