Elisabeth Edith
Buikdans & Gezond bewegen Barneveld | Ede

Algemene voorwaarden workshops

De “algemene voorwaarden workshops” zijn van toepassing op workshops welke aangevraagd zijn door de opdrachtgever van Elisabeth Edith of georganiseerd door Elisabeth Edith, ongeacht of het een eenmalige of een workshopreeks is (hierna te noemen ‘workshop’).

  

Artikel 1. Algemeen
1. De opgestelde algemene voorwaarden van Elisabeth Edith zijn van kracht op moment dat opdrachtgever akkoord gaat met de afgesproken overeenkomst, tot einde overeenkomst.
2. Elisabeth Edith behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.
3. Het wijzigen van de algemene voorwaarden gedurende de overeenkomstperiode (het moment van akkoord tot afgesproken einddatum) is alleen mogelijk in overleg tussen Elisabeth
Edith en de opdrachtgever.
4. Elisabeth Edith is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van typfouten op de website, flyers en folders.
5. De overeenkomst dient schriftelijk bevestigd te worden in een opdrachtovereenkomst.
6. Afwijkende en opdrachtgerelateerde voorwaarden worden opgenomen in de opdrachtovereenkomst.

Artikel 2. Deelname/uitvoering workshops
1. Deelname aan workshop(s) is alleen rechtsgeldig indien betaling is voldaan.
2. Is de opdrachtgever nalatig met betaling, dan behoudt Elisabeth Edith het recht de opdracht niet uit te voeren op afgesproken datum.
3. Bij dertien (13) deelnemers en meer is persoonlijke begeleiding niet meer mogelijk. De workshop wordt dan uitgevoerd als een dansles waarbij de Mensendieck aspecten instructief
worden toegelicht.
4. Deelname aan lessen is voor eigen risico. Cursisten zijn verplicht de huisregels voor de lessen en de desbetreffende locatie op te volgen.
5. Per locatie gelden er verschillende huisreglementen. Elisabeth Edith behoudt het recht om de huisregels te wijzigen, ook gedurende de overeenkomst ter behoeven van de veiligheid van
de cursist/opdrachtgever.
6. De cursist is verplicht aan de voorgeschreven kledingvoorschriften te voldoen.
7. Bij calamiteiten is de cursist verplicht om de aanwijzingen van de docente en het personeel van de desbetreffende locatie op te volgen.
8. Wanneer cursist onder invloed is van alcohol of drogerende middelen, wordt deze van de workshop uitgesloten. Restitutie van workshopkosten is dan niet mogelijk.

Artikel 3. Omgang medische gegevens
1. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het waarborgen van zijn/haar gezondheid. Het is de cursist aangeraden om fysieke klachten/aandoeningen/blessures die het bewegen beperken te
melden bij de docent.
2. Fysieke klachten /aandoeningen /blessures kunnen vlak voor aanvang bij de docent worden gemeld.
3. Medicatiegebruik die de motoriek, het evenwicht en/of bloeddruk beïnvloeden, dienen bij de docent te worden gemeld.
4. Wanneer de cursist zijn/haar medische toestand niet vermeldt, ontvangt de cursist geen aangepaste ondersteuning tijdens de workshop.
5. Elisabeth Edith is verplicht zich te houden aan het medisch beroepsgeheim. Medische gegevens van cursisten worden niet doorgegeven aan derden.
6. Elisabeth Edith is niet verplicht om medische gegevens van cursisten te melden bij de opdrachtgever. Medische gegevens worden alleen bij belang voor veiligheid, na schriftelijke
toestemming van de cursist, gemeld bij de opdrachtgever en/of faciliteitenbeheerder.
7. Medische gegevens van cursisten, die een eenmalige workshop volgen, worden niet schriftelijk vastgelegd.
8. Gegevens van cursisten die een workshopreeks volgen, worden opgeslagen volgens de AVG-wet en privacy verklaring.
9. Gegevens van deelnemers worden tien (10) jaar bewaard (wettelijk verplicht). Voor het laten verwijderen van uw gegevens verwijzen wij u naar de privacy verklaring van Elisabeth Edith.

Artikel 4. Boeking aantal deelnemers
1. Heeft de opdrachtgever op de dag van de workshop minder deelnemers dan opgegeven, dan blijft de afgesproken prijs van kracht.
2. Het wijzigen van aantal deelnemers is tot veertien (14) dagen voor aanvang van de workshop mogelijk. Het wijzigen met vermindering van deelnemers in dezelfde prijsklasse (Prijsklasse 7
t/m 12 en 13 of meer) is mogelijk tot vierentwintig (24) uur voor aanvang van de workshop.
3. Bij vermindering naar een lagere klasse deelnemers, is restitutie niet mogelijk.
4. Het toevoegen van deelnemers is in overleg mogelijk.
5. Deelnemers die op de dag van de workshop erbij komen, dienen contant te worden afgerekend, mits anders afgesproken met Elisabeth Edith. Voor meer dan twaalf (12) deelnemers dient u rekening te houden met Artikel 2 lid 3.

Artikel 5. Betaling
1. Elisabeth Edith behoudt het recht tarieven te wijzigen, met uitzondering van de overeenkomstperiode.
2. De opdrachtgever dient de betaling voor eind factuurdatum te voldoen. Wordt de workshop op korter termijn dan (veertien) 14 dagen aangevraagd, dan dient de betaling uiterst
vierentwintig (24) uur voor aanvang van de workshop voldaan te zijn.
3. Contant betaling voor aanvang van de workshop is niet mogelijk.
4. Voor het annuleren van de workshop geldt de volgende regeling;
     a. Annuleren voor 14 dagen voor aanvang:  100% restitutie betaling.
     b. Annuleren tussen de 14-8 dagen voor aanvragen: 75% restitutie betaling.
     c. Annuleren tussen de 7-5 dagen: 50% restitutie betaling.
     d. Annuleren tussen de 4-3 dagen: 25% restitutie betaling.
     e. Annuleren binnen 48 uur: geen restitutie mogelijk.

Artikel 6. Annuleren workshop
1. Annuleren voor veertien (14) dagen voor aanvang van de workshop is kosteloos. De opdrachtgever ontvangt dan volledige restitutie. Bij het annuleren vanaf veertien (14) dagen of korter geldt er deel-/ geen restitutie. Zie Artikel 5 lid 4 voor restitutie regeling bij annulering.
2. Wanneer Elisabeth Edith verhindert is om de workshop uit te voeren wegens overmacht; ziekte ongeval overheidsmaatregelen e.d., is de volgende regeling van kracht;
     a) Wordt de workshop voor veertien (14) dagen van aanvang geannuleerd, dan ontvangt de opdrachtgever volledige restitutie op de factuur van Elisabeth Edith. Elisabeth Edith is niet aansprakelijk voor de gemaakte zaalhuurkosten, deze blijven voor de opdrachtgever.
     b) Annuleren tussen de veertien (14) en drie (3) dagen; Elisabeth Edith heeft het recht om een vervangend docente te regelen. Deze docenten zijn niet medisch geschoold en zullen een workshop fusion buikdans of klassieke buikdans verzorgen.
         a. Is Elisabeth Edith niet in staat een vervangende docente te regelen, dan ontvangt de opdrachtgever volledig restitutie. Wanneer het niet meer mogelijk is om de zaalboeking te annuleren, zal Elisabeth 50% van de kosten dekken.
     c) Annuleren binnen achtenveertig (48) uur: Elisabeth Edith heeft het recht om een vervangend docente te regelen. Deze docenten zijn niet medisch geschoold en zullen een workshop fusion buikdans of klassieke buikdans verzorgen.
         a. Is Elisabeth Edith niet in staat een vervangende docente te regelen, dan ontvangt de opdrachtgever volledig restitutie. Wanneer het niet meer mogelijk is om de zaalboeking te annuleren, zal Elisabeth 100% van de kosten dekken.
3. Lid 6.2 is niet van toepassing bij vertraging wegens overmacht van de docent. Bij vertraging is geen restitutie mogelijk. Regeling met betrekking tot vertraging aankomst docent wegens overmacht, niet gemelde wegwerkzaamheden, vertraging door verkeersdrukte, vertraging door ongeval en/of defect vervoersmiddel, ontregeling van het openbaar vervoer, dient opgenomen te worden in de opdrachtovereenkomst.
4. Het ontvangen van terugbetaling van zaalhuurkosten, beschreven in artikel 6 lid 2 is alleen van kracht wanneer de zaalhuurkosten en opzegtermijn in de opdrachtovereenkomst zijn opgenomen.
5. Wanneer de opdrachtovereenkomst afwijkende regeling bevat betreft artikel 6, zijn deze van kracht gedurende de overeenkomstperiode.

Artikel 7. Faciliteiten voorzieningen
1. Locatie dient te voldoen aan de Arbo gestelde eisen voor verlichting, temperatuur, ventilatie en akoestiek.
2. De locatie dient voorzien te zijn van stromend water, mogelijkheid tot het reinigen van de handen.
3. De (dans)vloer dient schoon te zijn en van gladde oppervlak. Houten (dans)vloeren mogen geen splinters bevatten.
4. Op de locatie dient een ehbo-doos en een gekoelde coldpack aanwezig te zijn.
5. De locatie dient voorzien te zijn van een spiegelwand/verrijdbare spiegel. Voorkeur geniet dat de spiegel reikt tot de grond.
6. De capaciteit van de zaal dient te voldoen aan het aantal deelnemers.
7. Bij gebreken aan de locatie en/of niet aanwezig van één van de voorgeschreven faciliteiten voorzieningen, behoud Elisabeth Edith het recht om de workshop ter plekken te annuleren/verplaatsen.

Artikel 8. Promotie en beeldmateriaal
1. De opdrachtgever kan op verzoek gepersonaliseerd beeldmateriaal opvragen ter promotie van de workshop.
2. De opdrachtgever is bevoegd om in het kader van de workshop het logo van Elisabeth Edith te gebruiken voor promotie.
3. Het gebruik en doel van het beeldmateriaal dient opgenomen te zijn in de opdrachtovereenkomst.
4. De opdrachtgever/cursist mag bestaande berichten van Elisabeth Edith op social media delen.
5. Het is niet toegestaan beeldmateriaal van Elisabeth Edith ongevraagd te bewerken en te publiceren.
6. Het maken opnames (video/foto) van workshops is alleen toegestaan na toestemming van Elisabeth Edith en deelnemende cursisten.
7. Het publiceren van beeldmateriaal door cursisten is alleen toegestaan na toestemming van Elisabeth Edith, de opdrachtgever en deelnemende cursisten.

                                         

De algemene voorwaarden workshops zijn laatst gewijzigd op: 04-feb-2020

 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram